Διαγνωστικά εργαλεία

 
Ελληνικό WISC-III – Κλίμακες Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά

Tο WISC-III είναι η ελληνική έκδοση της πολύ γνωστής και ευρέως αναγνωρισμένης κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά Wechsler Intelligence Scale For Children. Aποτελείται από 13 επιμέρους κλίμακες οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές πλευρές της νοημοσύνης, όπως για παράδειγμα την ακουστική μνήμη, την αφαιρετική σκέψη, την οπτική αντίληψη και την κατανόηση. Το σύνολο των υποδοκιμασιών εκφράζει τη λεγόμενη «γενική νοημοσύνη» και ο συνδυασμός συγκεκριμένων υποδοκιμασιών δίνει εκτιμήσεις για την «πρακτική νοημοσύνη» καθώς και τη «λεκτική νοημοσύνη».Η χορήγηση του WISC-III εξασφαλίζει ένα μεγάλο εύρος αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού και αποτελεί μεταξύ άλλων αναπόσπαστη προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό υποστηρικτικών παρεμβάσεων για το παιδί. Το WISC-III χορηγείται από εξειδικευμένους ψυχολόγους και είναι κατάλληλο για παιδιά από 6 έως 16 ετών.

Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Το Αθηνά τεστ είναι ένα από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, κατασκευασμένο στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγείται από ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των τεσσάρων κυρίως πρώτων τάξεων του δημοτικού, προκειμένου να εντοπιστούν τομείς στους οποίους υπολείπονται και που ευθύνονται για δυσκολίες μάθησης.Οι 14 δοκιμασίες του αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε τομείς όπως η νοητική ικανότητα, η μνήμη ακολουθιών, η ολοκλήρωση παραστάσεων, η γραφο-φωνολογική ενημερότητα και η νευρο-ψυχολογική ωριμότητα. Αφού εντοπιστούν οι δι-ατομικές διαφορές (σύγκριση του παιδιού με συνομηλίκους ως προς μια ικανότητα κάθε φορά) αλλά, κυρίως, οι ενδο-ατομικές (σύγκριση μεταξύ των διαφόρων συναφών ικανοτήτων στο ίδιο παιδί) και εκτιμηθούν παράλληλα με την κλινική παρατήρηση, καταρτίζεται κι εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι μαθησιακές δυσκολίες και να βοηθηθεί το παιδί στο σχολείο.

Α΄ Τεστ – Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας

Το Α′ τεστ είναι μια ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας. Χορηγείται σε παιδιά του νηπιαγωγείου και ελέγχει κατά πόσο ένα παιδί είναι έτοιμο να ξεκινήσει την σχολική του εκπαίδευση στην Α′ δημοτικού. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν είναι ακόμη έτοιμα και αναπτυξιακά ώριμα να αρχίσουν το σχολείο. Συνεπώς, προλαμβάνονται μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες και σχολική αποτυχία καθώς δίνεται η δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να έχουν πρώιμη παρέμβαση και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους με ειδικά προγράμματα πριν την έναρξή τους στο σχολείο. Στη διαδικασία περιλαμβάνεται: χορήγηση του τεστ, αναλυτική αναφορά με τα αποτελέσματα, συνεδρία συμβουλευτικής γονέων, γραπτές οδηγίες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του παιδιού.

Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης & Έκφρασης

Η δοκιμασία αυτή αποτελεί έναν πλοηγό των σταδίων ανάπτυξης της γλώσσας και της επικοινωνίας σε επίπεδο κατανόησης και σε επίπεδο έκφρασης του λόγου. Τα στάδια της δοκιμασίας είναι το προγλωσσικό, το μονολεκτικό, το στάδιο δύο λέξεων, του συνδυασμού τριών λέξεων, του πρώιμου γραμματικού και του προηγμένου γραμματικού σταδίου. Επιπλέον, ερευνά την αναγνώριση αντικειμένων, την γνώση της χρήσης των αντικειμένων, την ανάπτυξη παιχνιδιού, τη γνώση χρωμάτων, μεγεθών, την κατηγοριοποίηση εννοιών, την αιτιολόγηση καταστάσεων, την αφηγηματική ικανότητα και τον τρόπο κατανόησης και μάθησης του εξεταζόμενου.

Εικόνες Δράσης - Δοκιμασία Πληροφοριακής & Γραμματικής Επάρκειας

Η δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας αποτελείται από εικόνες που παρουσιάζουν καθημερινές καταστάσεις. Το συγκεκριμένο εργαλείο αξιολόγησης ερευνά την ικανότητα του παιδιού (4-7 ετών) να σχηματίζει προφορικά προτάσεις, κάνοντας σωστή χρήση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, στην συγκεκριμένη αξιολόγηση κρίνεται και η ικανότητα του παιδιού να μεταδώσει σωστά πληροφορίες σε άλλους.

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Αφορά παιδιά από 4 έως 7 ετών. Αποτελείται από εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά οι οποίες επιλέχτηκαν κατά αναπτυξιακή σειρά. Βοηθά στην κατανόηση της αναπτυξιακής πορείας του παιδιού που αφορά στην κατάκτηση και ανάκληση λεξιλογίου.

Δοκιμασία Φωνητικής & Φωνολογικής Εξέλιξης

Η δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης αποτελείται από 101 λέξεις. Η συγκεκριμένη δοκιμασία βοηθά τον λογοθεραπευτή να καταγράψει τους ήχους που χρησιμοποιεί το παιδί, να αναλύσει τυχόν λάθη που παρουσιάζει το παιδί στη χρήση των ήχων αυτών, κρίνοντας εάν αντιστοιχούν με τη χρονολογική του ηλικία.

ΜέταΦΩΝ τεστ - Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης & Αναγνωστικής

ΕτοιμότηταςΠρόκειται για ένα έγκυρο και αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο πανελλαδικά. Αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού στα πρώτα στάδια εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής. Χρησιμοποιείται σε επίπεδο πρόληψης και αξιολόγησης (από 3,10 – 7 ετών) της αναγνωστικής ετοιμότητας και της φωνολογικής ικανότητας προκειμένου να εντοπιστούν δυσκολίες που αφορούν τους παραπάνω τομείς.

DTVP - Developmental Test of Visual Perception (Τεστ Οπτικής Αντίληψης)

Εξετάζει την Οπτική Αντίληψη διαμέσου ενισχυμένων ή μη κινητικά δραστηριοτήτων. Αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 4 -10 ετών.